Monthly Council Meeting - Monday 4 March 2024, 6:15pm - Dublin City Council Webcasting

Monthly Council Meeting
Monday, 4th March 2024 at 6:15pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

Monday, 4th March 2024 at 6:15pm

By clicking Submit, you agree that Dublin City Council and Public-i can use your email address to send you webcast updates.
We will send you 4 emails: 24 hours before, 1 hour before, when the webcast goes live and when it is archived. You can unsubscribe at any time by clicking on a link in the emails. See our Privacy Policy for more details.

Live

Planned

 1. CUID I - INTREOIR - PART I - INTRODUCTION
 2. 1 Gnó an Ardmhéara - Lord Mayor's Business.
 3. 2 Ceisteanna fé Bhuan Ordú Úimhir 18.
 4. 3 Fuarthas comhfhreagras ó na hÚdaráis Áitiúla seo a leanas;
 5. CUID II - SAINCHEISTEANNA RIALACHAIS - PART II - GOVERNANCE ISSUES
 6. 4 Miontuairiscí Chruinniú na Comhairle Cathrach a tionóladh ar an 12 Feabhra 2024 a dheimhniú. To confirm the minutes of the City Council Meeting held on 12th February 2024.
 7. 5 Tuarascáil Uimh. 75/2024 ón bPríomhfheidhmeannach, i gcomhréir le hAlt 138 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 ag cur na Comhairle ar an eolas faoi oibreacha atá ar tí tosú agus i gcomhréir leis na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001, Cuid 8: Droichead Pontúin na Life, Droichead na hInse, Baile Átha Cliath 8. Report No. 75/2024 of the Chief Executive, in compliance with Section 138 of the Local Government Act 2001 informing the Council of works which are about to commence and in compliance with the Planning and Development Regulations 2001, Part 8: River Liffey Pontoon, Islandbridge, Dublin 8.
 8. 6 Tuarascáil Uimh. 67/2024 ón bPríomhfheidhmeannach Cúnta agus ón Innealtóir Cathrach (J. Flanagan) - le tagairt don chomhairliúchán poiblí atá beartaithe do Dhréacht-Fhodhlíthe Scipe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 2024. Report No. 67/2024 of the Assistant Chief Executive and City Engineer (J. Flanagan) - with reference to the proposed public consultation for the Draft Dublin City Council Skip Bye-Laws, 2024.
 9. 8 Diúscairt Réadmhaoine - Disposal of Property:
 10. 8 a) Tuarascáil Uimh. 69/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Maidir le 11 Plás Bass agus plota a dhiúscairt ar chúl Shráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2 chuig Airíonna Rith Óir Teoranta. Report No. 69/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) - With reference to the disposal of 11 Bass Place and plot to the rear of Fenian Street, Dublin 2 to Gold Run Properties Limited.
 11. 8 b) Tuarascáil Uimh. 72/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Le tagairt do dhiúscairt plota agus cead slí a dheonú ag Cúirt an Ghleanna, Garrán an Ghleanna, Baile Átha Cliath 17 do Bhord Soláthair an Leictreachais (BSL). Report No. 72/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) -With reference to the disposal of plot and grant of wayleave at Glin Court, Glin Grove, Dublin 17 to the Electricity Supply Board (ESB).
 12. 9 Deonú Ceadúnais agus Léasanna - Granting of Licenses and Leases:
 13. 9 a) Tuarascáil Uimh. 71/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Maidir le síneadh a chur le téarma léasa Pháirc an Phaidrín, Crois Araild chuig Club Óige Chrois Araild CLG trí Ghníomhas Aistrithe. Report No. 71/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) - With reference to the extension of the term of a lease of Rosary Park, Harold's Cross by Deed of Variation to Harold's Cross Youth Club CLG.
 14. 9 b) Tuarascáil Uimh. 70/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Maidir le ceadúnas breise de chuid Phailliún an tSeomra Tae a dheonú ag Páirc Hoirbeaird, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4 do Lolly agus Cooks Ltd. Report No. 70/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) - With reference to the proposed grant of a further licence of the Tea Room Pavilion at Herbert Park, Ballsbridge, Dublin 4 to Lolly and Cooks Ltd.
 15. De réir Alt 183 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 scaipeadh cóipeanna de na tuarascálacha thuas ar gach Comhalta den Chomhairle 10 lá roimh an gcruinniú seo. In compliance with Section 183 of the Local Government Act 2001 copies of the above reports were circulated to every Member of Council 10 days in advance of this meeting.
 16. 10 Tuarascáil Uimh. 68/2024 ón Leas-Phríomhfheidhmeannach (E. Quinlivan) - Cur Chun Cinn na Gaeilge i gCathair Bhaile Átha Cliath. Report No. 68/2024 of the Deputy Chief Executive (E. Quinlivan) - Promotion of the Irish Language in Dublin City.
 17. 11 Tuarascáil Uimh. 60/2024 ón bPríomhfheidhmeannach Cúnta (F. d'Arcy)- Tuarascáil ar Nuashonrú Míosúil ar Sholáthar agus Seachadadh Tithíochta Sóisialta. Report No. 60/2024 of the Assistant Chief Executive (F. d'Arcy) - Social Housing Supply and Delivery Monthly Update Report.
 18. 12 Tuarascáil Uimh. 64/2024 ón gCeann Airgeadais (K. Quinn) - Ráiteas Míosúil Ciste Áitiúil. Report No. 64/2024 of the Head of Finance (K. Quinn) - Monthly Local Fund Statement.
 19. 13 Tuarascáil Uimh. 65/2024 ón bPríomhfheidhmeannach (R. Shakespeare) - Tuarascáil Mhíosúil Bhainistíochta. Report No. 65/2024 of the Chief Executive (R. Shakespeare) - Monthly Management Report.
 20. CUID III - BEARTAS AGUS ACHOIMRÍ - PART III - POLICY AND BREVIATES
 21. 14 Tuarascáil Uimh. 59/2024 ó na Coistí Ceantair - Achoimrí ó na cruinnithe Coistí Ceantair a reáchtáladh i mí Feabhra 2024. Report No. 59/2024 of the Area Committees - Breviates of Area Committee meetings held in the month of February 2024.
 22. 15 Tuarascáil Uimh. 58/2024 ón gCoiste um Beartas Straitéiseach Tithíochta - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 17 Eanáir 2024, an Comhairleoir Alison Gilliland, Cathaoirleach. Report No. 58/2024 of the Housing Strategic Policy Committee - Breviate of the meeting held on the 17th January 2024, Councillor Alison Gilliland, Chairperson.
 23. 16 Tuarascáil Uimh. 63/2024 ón gCoiste um Beartas Straitéiseach Tráchta agus Iompair - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 7 Feabhra 2024, An Comhairleoir Noeleen Reilly, Cathaoirleach. Report No. 63/2024 of the Traffic and Transport Strategic Policy Committee - Breviate of the meeting held 7th February 2024, Councillor Noeleen Reilly, Chairperson.
 24. 17 Tuarascáil Uimh.76/2024 ón gCoiste um Beartas Straitéiseach Pleanáil agus Foirm Uirbeach - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 22 Samhain 2023, an Comhairleoir Ray McAdam, Cathaoirleach. Report No. 76/2024 of the Planning and Urban Form Strategic Policy Committee - Breviate of the meeting held 22nd November 2023, Councillor Ray McAdam, Chairperson.
 25. 18 Tuarascáil Uimh. 62/2024 ó Chomhchoiste Póilíneachta Bhaile Átha Cliath - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 29 Eanáir 2024, an Comhairleoir Tara Deacy, Cathaoirleach. Report No. 62/2024 of the Dublin Joint Policing Committee - Breviate of the meeting held on 29th January 2024, Councillor Tara Deacy, Chairperson.
 26. 19 Tuarascáil Uimh. 66/2024 ón gCoiste Prótacail - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 25 Eanáir 2024, An Comhairleoir Deirdre Heney, Cathaoirleach. Report No. 66/2024 of the Protocol Committee - Breviate of the meeting held on the 25th January 2024, Councillor Deirdre Heney, Chairperson.
 27. CUID IV - GNÓ Ó NA COMHALTAÍ TOFA - PART IV - BUSINESS FROM THE ELECTED MEMBERS
 28. 20 Ceisteanna Tráthúla - Topical Issues
 29. 21 Rúin ar Fhógra - Motions on Notice
 30. 22 Rú(i)n Éigeandála - Emergency Motion(s)
Slide selection